VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Dodavatel:

PPS Hodling s.r.o.

Sídlem : Botanická 606/24, 602 00 Brno

IČ: 046 11 781

DIČ: CZ04611781


Práva a povinnosti prodávajících a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami. 

Pokud nejsou výslovně upraveny, řídí se příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími a Zákonem č. 513/1991Sb Obchodního zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími a Zákonem č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. 

Popis produktu (palivové dřevo)                                                                                                                                        

 Jedná se o běžně dodávané palivové dřevo standardní kvality.

  •  Dodavatel nezaručuje okamžitou dostupnost objednávaného palivového dřeva. 
  • Dostupnost jednotlivých druhů dřeva bude vždy potvrzena na základě řádné objednávky odběratele.
  •  Výběr produktů zahrnuje výběr druhu dřeva dle nabídky dodavatele, délku polen, balení a množství.
  •  Objednávky zboží lze provádět telefonicky na číslech +420  739 572 972, dále pak prostřednictvím objednavky@drevohabrovany.cz , anebo osobně sepsáním objednávky v místě výroby palivového dřeva. 
  • Při objednávce je odběratel povinen uvést tyto kontaktní údaje: - jméno, resp. firmu odběratele-adresu, telefonní spojení. Objednávka bude dodavatelem odběrateli následně potvrzena.
  • Odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se řádně seznámil s obchodními a dodacími podmínkami, které jsou uveřejněny zde  www.drevohabrovany.cz

Prodejní jednotka

  1. Prostorový metr rovnaný (PRMR) - štípaná polínka různých délek

 =   jsou  štípaná polínka různých délek  ručně naskládaná do krychle 1x1x1 m (délka x šířka x výška)

   2.     Prostorový metr sypaný (PRMS) - štípaná polínka různých délek

=   jsou štípaná polínka různých délek volně nasypaná do krychle 1x1x1 m 

  3.     Prostorový metr sypaný, balený v ochranné síti na paletě - štípaná polínka různých délek 

=    jsou štípaná polínka různých délek volně nasypaná a balená v ochranné síti, uložená na paletě - prodejní jednotka = 1,6 PRMS


Další informace o produktu :

polínka různých délek 

 polínka krátíme  dle přání zákazníka na délku přibližně 25, 33, 50 cm.

Při štípání mohou  vzniknout i kratší polena, a to z toho důvodu, že jsou kráceny  kmeny různých  délek, proto poslední polínka mohou být kratší. 

Štěpná hrana  polínek je  různá, a to podle průměrů klád, ze kterých jsou štípána.  Nelze tedy nijak ovlivnit, aby všechna polínka byla stejná. 

Dodávka palivového dřeva může obsahovat kromě štípaného dřeva  i neštípaná polínka, tzv.kuláčky,  a to z toho důvodu, že by štípáním kulatiny malých průměrů na piloštípacím automatu vznikaly v podstatě třísky a spousta zbytků dřevní hmoty. Tato tenká kulatina je zpracovávána na automatickém polínkovači.

Výroba štípaného palivového dřeva probíhá na piloštípacím automatu, přičemž  přirozenou  a běžnou součástí dodávaného množství, jsou z části kůry, odštěpky dřeva a piliny, které vznikají při štípaní a následné manipulaci dřevní kulatinou. Tyto dřevní odštěpky se dají výborně použít např. na zátop. Tím, jak jsou malé, vyplňují v dodávaném množství dřeva volné mezery mezi jednotlivými polínky a  jejich přítomnost nesnižuje množství dodaného palivového dřeva.  

S ohledem na výše uvedené nebude přítomnost odštěpků a zbytků dřevní hmoty brána jako oprávněný důvod pro uznání  reklamace dodaného zboží.

Je také důležité si uvědomit, že dřevo je přírodní materiál, a proto může obsahovat různé vady - křivost, suky, praskliny, zabarvení, napadení dřevokazným hmyzem, může být znečištěno z důvodu přiblížení dřeva z lesa. Také může obsahovat hnilobu až 70%, což se vyskytuje většinou u měkkého dřeva. Kulatina k výrobě palivového dřeva je vždy horší než pro pilařskou výrobu řeziva.

Při přepravě sypaného dřeva dochází vlivem vibrací k drobnému setřesu dřeva. 

Při odběru štípaných sypaných polínek nelze následně reklamovat množství, pokud se polínka uloží. 

Je důležité si uvědomit, že z 1,6 metru sypaného dřeva (PRMS) vyskládáte přibližně 1 metr skládaného dřeva (PRM). 1 PRM = cca 1,6 PRMS.

Vlhkost dřeva

Dřevo prodáváme čerstvé, z aktuálních těžeb. Čerstvě vytěžené dřevo má přibližně 50% vlhkost a velmi nízkou výhřevnost. Po 2 letech klesá vlhkost dřeva k doporučované hranici 20 % a dostatečné výhřevnosti. 

Je také důležité si uvědomit, že dřevo je přírodní materiál, a proto může obsahovat různé vady - křivost, suky, praskliny, zabarvení, napadení dřevokazným hmyzem, může být znečištěno z důvodu přiblížení dřeva z lesa. Také může obsahovat hnilobu, což se vyskytuje většinou u měkkého dřeva. Kulatina k výrobě palivového dřeva je vždy horší než pro pilařskou výrobu řeziva.

Objednávka zboží

K objednání zákazník vybere druh palivového dřeva a objedná jej telefonicky na čísle +420 739 752 972 nebo na mailové adrese objednavky@drevohabrovany.cz 

Objednávka dále slouží k rezervaci palivového dřeva a organizaci dopravy na místo určení. 

Objednávka je oboustranně závazná po potvrzení ze strany dodavatele.
Pokud zákazník zruší závaznou objednávku, má dodavatel právo na náhradu přiměřených nákladů, například za dopravu a manipulaci.

Dodací lhůta

Objednané palivové dřevo bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, konkrétní termín bude vždy potvrzen telefonicky  nebo prostřednictvím e-mailu 

Platba

  • osobně při dodávce zboží, a to vždy před složením dřeva
  • převodem na účet před dodávkou
  • ceny jsou konečné vč. DPH.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Dodáním palivového dřeva se rozumí pouze jeho  sklopení z auta. 

Cena dopravy obsahuje naložení na odvozním místě, ujeté km a složení sklopením před domem na udané adrese. 

Zákazník je povinen zajistit volné místo pro složení dřeva podle rozměrů jednotlivých vozidel.

Pokud nebude místo dostupné po zpevněné trase, nebo nebude-li na místě zajištěn dostatečný prostor pro složení, má dodavatel právo na náhradu přiměřených nákladů za dopravu a manipulaci.

Zákazník je povinen  dodávku zkontrolovat před složením dřeva z nákladního vozu. Pokud je zjištěn nesoulad mezi deklarovaným množstvím či kvalitou dodávky palivového dřeva, je zákazník povinen tyto závady ihned nahlásit řidiči a spolu s ním vyhotovit záznam o reklamaci a pořídit fotografie závad. Na základě vyhotovené dokumentace bude reklamace řešena.

Zaplacením dodávky zákazník souhlasí s převzetím zboží, stvrzuje dodávku objednaného zboží a jeho kvalitu.

Osobní odběr zboží

Pokud zákazník objednává palivové dřevo telefonicky či přes internet a odebírá ho osobně, dodavatel pouze potvrzuje, že zboží je pro zákazníka v provozovně rezervováno. V případě osobního odběru zboží v provozovně dodavatele se kupní smlouva považuje za uzavřenou až zaplacením celé kupní ceny a převzetím zboží zákazníkem. 

Záruční podmínky a reklamace - uplatnění práv z odpovědnosti za vady

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží zákazníkem.

Záruční doba na objednané zboží začíná při převzetí zboží odběratelem. 

Délka záruční doby na dodané zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

Pokud odběratel objeví na zakoupeném zboží od dodavatele v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného dodaného zboží, má v záruční době právo zboží reklamovat. Záruka se nevztahuje na přirozené změny a vlastnosti dodaného zboží tj. palivového dřeva (jako je sesýchání, tvorba výsušných trhlin, barevné změny, hniloba až 70% apod.) Dodavatel rovněž nenese zodpovědnost za škody, které by mohly vzniknout v souvislosti s dodáním zboží jako např. zanesením dřevokazného hmyzu, mikroskopických organismů, členovců, dřevokazných hub apod., pro které je dřevo
přirozeným prostředím. 

Záruční list se nevystavuje, jako záruční list slouží daňový doklad.

Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. Záruční doba stanovená občanským zákoníkem je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ).

Reklamace

V případě, že zákazník objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou samotného výrobku, má v záruční době právo na reklamaci zboží.

Postup reklamace

Dodané palivové dřevo si vždy prohlédněte před jeho zaplacením řidiči a HLAVNĚ před složením vysypáním z korby. Zabráníte tím možným neshodám co se množství týče. 

V případě, že  nesouhlasíte s objasněním množství PALIVOVÉHO DŘEVA od řidiče, VOLEJTE IHNED +420773035533, pořiďte fotodokumentaci, případně palivové dřevo nepřebírejte a pošlete dřevo zpět. 


Reklamace KVALITY dodaného palivového dřeva

Kvalitu palivového dřeva si prohlédněte bezprostředně při jeho vysypání z kontejneru. Za přítomnosti řidiče vyhotovte záznam o reklamaci a pořiďte fotodokumentaci. 

S ohledem na charakter výroby je součástí dodávaného množství palivového dřeva i přiměřené množství tzv. odštěpků. Tyto dřevní odštěpky se dají výborně použít např. na zátop. Tím jak jsou malé, vyplňují v dodávaném množství dřeva volné mezery. Jejich přítomnost nesnižuje množství dodaného palivového dřeva. Nejste-li s dodávkou spokojeni VOLEJTE IHNED +420773035533.

Vyřízení reklamace.

Odběratel předá písemnou reklamaci na adresu dodavatele. Přiložená fotodokumentace je nezbytnou částí reklamace. Dále v reklamaci odběratel uvede, čeho se v rámci reklamace domáhá.

Dodavatel posoudí oprávněnost reklamace vady na zboží a po posouzení vyrozumí zákazníka telefonicky či emailem o způsobu vyřízení reklamace. Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č. 634/1992 Sb. třicetidenní. 

ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu, od kupní smlouvy o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

Nejedná-li se o případ,  kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě, uvedené v předchozí větě.  Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na adresu provozovny prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího objednavky@drevohabrovany.cz.

V případě odstoupení od kupní smlouvy  se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu, a to jako celek v původním - neporušeném obalu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady, spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

V případě odstoupení od smlouvy vrátí prodávající peněžní prostředky, přijaté od kupujícího, do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění, poskytnuté kupujícím, již při vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí.

Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

V případech, kdy má kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím.

Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách a volně přístupné v místě provozovny  prodávajícího. 

Objednáním kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek 

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.


MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

Prodávající ve smyslu ust. § 14 zákona o ochraně spotřebitele sděluje, že subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů (ADR), který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný, je Česká obchodní inspekce.

Více informací naleznete na webu České obchodní inspekce:   https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/