VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Práva a povinnosti prodávajících a kupujícího se řídí těmito obchodními podmínkami. 

Pokud nejsou výslovně upraveny, řídí se příslušnými ustanoveními Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění Občanského zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími a Zákonem č. 513/1991Sb Obchodního zákoníku, jakož i předpisy souvisejícími a Zákonem č. 634/1992 Sb, o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů. 

  1. Popis produktu (palivové dřevo)

Prodejní jednotka

  1. Prostorový metr rovnaný (PRMR) - štípaná polínka různých délek

 =   jsou  štípaná polínka různých délek  ručně naskládaná do krychle 1x1x1 m (délka x šířka x výška)

   2.     Prostorový metr sypaný (PRMS) - štípaná polínka různých délek

=   jsou štípaná polínka různých délek volně nasypaná do krychle 1x1x1 m 

  3.     Prostorový metr sypaný, balený v ochranné síti na paletě - štípaná polínka různých délek 

=    jsou štípaná polínka různých délek volně nasypaná a balená v ochranné síti, uložená na paletě - prodejní jednotka = 1,6 PRMS


Další informace o produktu :

Štípaná polínka různých délek 

Štípaná polínka krátíme  dle přání zákazníka na délku přibližně 25, 33, 50 cm.

Při štípání mohou  vzniknout i kratší polena, a to z toho důvodu, že jsou kráceny  kmeny různých  délek, proto poslední polínka mohou být kratší. 

Štěpná hrana  polínek je  různá, a to podle průměrů klád, ze kterých jsou štípána.  Nelze tedy nijak ovlivnit, aby všechna polínka byla stejná. Při štípání též vznikají drobné třísky, zlomky a odloupnutá kůra (tzv. štěpka), která je přirozenou součástí dodávky.V 1 PRMS může být asi 40 litrů (4 kýble) této štěpky, která je zapadaná v mezerách a není na úkor obsahu polínek. Při přepravě sypaného dřeva dochází vlivem vibrací k drobnému setřesu dřeva. Při odběru štípaných sypaných polínek nelze následně reklamovat množství, pokud se polínka uloží.

Je důležité si uvědomit, že z 1,6 metru sypaného dřeva (PRMS) vyskládáte přibližně 1 metr skládaného dřeva (PRM). 1 PRM = cca 1,6 PRMS.

Vlhkost dřeva

Dřevo prodáváme čerstvé, z aktuálních těžeb. Čerstvě vytěžené dřevo má přibližně 50% vlhkost a velmi nízkou výhřevnost. Po 2 letech klesá vlhkost dřeva k doporučované hranici 20 % a dostatečné výhřevnosti. 

Je také důležité si uvědomit, že dřevo je přírodní materiál, a proto může obsahovat různé vady - křivost, suky, praskliny, zabarvení, napadení dřevokazným hmyzem, může být znečištěno z důvodu přiblížení dřeva z lesa. Také může obsahovat hnilobu, což se vyskytuje většinou u měkkého dřeva. Kulatina k výrobě palivového dřeva je vždy horší než pro pilařskou výrobu řeziva.

Objednávka zboží

K objednání zákazník vybere druh palivového dřeva a objedná jej telefonicky na čísle 739 752 972nebo na mailové adrese objednavky@drevohabrovany.cz 

Objednávka dále slouží k rezervaci palivového dřeva a organizaci dopravy na místo určení. 

Objednávka je oboustranně závazná po potvrzení ze strany dodavatele.
Pokud zákazník zruší závaznou objednávku, má dodavatel právo na náhradu přiměřených nákladů, například za dopravu a manipulaci.

Dodací lhůta

Objednané palivové dřevo bude dle jeho dostupnosti a provozních možností dodavatele dodáno v co nejkratší době, konkrétní termín bude vždy potvrzen telefonicky  nebo prostřednictvím e-mailu 

Platba

  • osobně při dodávce zboží, a to vždy před složením dřeva
  • převodem na účet před dodávkou
  • ceny jsou konečné vč. DPH.

Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

Dodáním palivového dřeva se rozumí pouze jeho  sklopení z auta. 

Cena dopravy obsahuje naložení na odvozním místě, ujeté km a složení sklopením před domem na udané adrese. 

Zákazník je povinen zajistit volné místo pro složení dřeva podle rozměrů jednotlivých vozidel.

Pokud nebude místo dostupné po zpevněné trase, nebo nebude-li na místě zajištěn dostatečný prostor pro složení, má dodavatel právo na náhradu přiměřených nákladů za dopravu a manipulaci.

Zákazník je povinen  dodávku zkontrolovat před složením dřeva z nákladního vozu. Pokud je zjištěn nesoulad mezi deklarovaným množstvím či kvalitou dodávky palivového dřeva, je zákazník povinen tyto závady ihned nahlásit řidiči a spolu s ním vyhotovit záznam o reklamaci a pořídit fotografie závad. Na základě vyhotovené dokumentace bude reklamace řešena.

Zaplacením dodávky zákazník souhlasí s převzetím zboží, stvrzuje dodávku objednaného zboží a jeho kvalitu.
Na pozdější reklamace nelze brát zřetel a budou zamítnuty. Skryté vady je povinen odběratel ohlásit nejpozději druhý den po dodání zboží.

Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Osobní údaje, které jsou poskytnuty kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy, a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách a volně přístupné v místě provozovny  prodávajícího. 

Objednáním kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek 

V situacích, které neupravují tyto obchodní podmínky se vztah kupujícího a prodávajícího řídí platnými právními úpravami, především Obchodním a Občanským zákoníkem.